www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Podujatia knižnice Bojnice


Podujatie v knižnici Bojnice

Knižnica Bojnice uskutočňuje podujatia pre verejnosť - nielen pre čitateľov, ale aj pre obyvateľov a návštevníkov Bojníc. Uskutočňujú sa podľa plánu podujatí na kalendárny rok.


Okrem vopred naplánovaných akcií knižnica pripravuje návštevy žiakov v knižnici aj na požiadanie podľa potrieb učiteľov a ich učebných plánov. Hromadnú návštevu je potrebné z organizačných dôvodov dohodnúť s knižnicou vopred.


V ponúke pre základné a stredné školy, prípadne školy v prírode či iné detské kolektívy sú:


Podujatie knižnice Bojnice v KCinformačné výchovy
literárno-hudobné pásma
zážitkové čítanie, škola hrou v knižnici
literárne, výtvarné či iné súťaže, tvorivé dielne

Väščina uskutočňovaných podujatí je určených pre deti. Z nich k najobľúbenejším patria:

stretnutia so spisovateľmi, ilustrátormi, či inými osobnosťami (najčastejšie od knihy)
voľba kráľa čitateľov mestskej knižnice
• stretnutia nad knihami - prečítanými ale aj v budúcnosti čítanými
iné