www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Informačné výchovy


informačne výchovy knižnice Bojnice

Knižnica Bojnice realizuje informačné výchovy, ktoré napomôžu záujemcom pri orientácií sa v knižnici a informáciách. Sú určené pre kolektívy, počnúc deťmi materských škôl, cez žiakov základnej školy až po stredoškolákov.

Informačná výchova najmenšie deti oboznámi s knižnicou, jej funkciou. Mladších žiakov zoznámi s postupom výroby knihy, naučí základným vedomostiam o zložení knihy a funkciami údajov v nej, formami, žánrami, ďalšími zdrojmi informácií v knižnici okrem kníh, ale aj s výpožičným poriadkom, orientáciou sa vo fonde knižnice, v informačných zdrojoch, v spôsobe vyhľadávania informácií, využívania všetkých dostupných služieb knižnice.

Starší žiaci si prehlbujú základné vedomosti, dozvedajú sa o význame čítania, o vedení si záznamov z prečítaného, ich využití, naučia sa vyhľadávať informácie pomocou katalógu, nielen v danej knižnici, ale aj z externých zdrojov, naučia sa viac o kľúčových slovách, medzinárodnom desatinnom triedení, bibliografiách, rešeršiach ale aj o systéme knižníc na Slovensku, o národnej knižnici krajiny, medziknižničnej a medzinárodnej medziknižničnej výpožičnej službe, aj o digitalizácií knižníc.

Podrobnejšie témy informačnej výchovy sú podľa jednotlivých ročníkov uvedené v pláne podujatí.

Knižnica uskutočňuje informačné výchovy aj pre individuálnych záujmcov, najmä pri ich prvej návšteve v knižnici.