www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Knižničný poriadok


Článok 1

Podľa ustanov. § 28 ods.1 Zák. č.369/90 Zb. o Obecnom zriadení a Zákona o knižniciach č.183/2000 Zb. je Mestská knižnica v Bojniciach zriadená, aby prostredníctvom knižničného fondu pomáhala rozvoju vzdelávania, výchovy a kultúrneho rozvoja obyvateľstva. Knižnica nadobúda, spracováva a sprístupňuje knižničný fond všetkým vekovým a sociálnym skupinám obyvateľstva s cieľom uspokojiť ich informačné požiadavky a potreby.

Článok 2

1.Čitateľom MsK sa môže stať:
a) Každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 18 rokov. Deti a mládež so súhlasom rodičov.
b) Príslušník iného štátu, ak má povolenie k trvalému pobytu alebo prechodnému pobytu v Slovenskej republike.
2. Občan sa stane čitateľom MsK zaregistrovaním a vydaním čitateľského preukazu. Podpísaním prihlášky sa čitateľ zaväzuje, že bude plniť ustanovenia tohto knižničného poriadku.

Článok 3

1.Čitateľský preukaz sa vystavuje:
a) Občanom Slovenskej republiky po predložení platného občianskeho preukazu a potvrdenia o zamestnaní. Potvrdenie o zamestnaní nahrádzajú tieto doklady: živnostenský list - u súkromných podnikateľov, potvrdenie o evidencii na Úrade práce - u nezamestnaných čitateľov, index - u vysokoškolských študentov, - potvrdenie o návšteve školy - u stredoškolských študentov, potvrdenie o poberaní dôchodku - u dôchodcov.
b) U osôb mladších ako 18 rokov sa vyžaduje i potvrdenie o prevzatí hmotnej zodpovednosti s podpisom rodičov. Ak dieťa začína využívať služby knižnice samostatne, v súlade s poslaním knižníc zabezpečovať prístup k informáciám, nie k ich obmedzovaniu, knižnica zodpovednosť za obmedzenie prístupu k informáciám prenecháva rodičom.
c) Cudzincom po predložení : povolenia k pobytu v SR - u cudzincov s dlhodobým pobytom, cestovného pasu - u cudzincov s krátkodobým pobytom.
2. Platnosť čitateľského preukazu sa obnovuje každý rok. Služby MsK sa bez predloženia čitateľského preukazu poskytujú len po uhradení sankčných poplatkov.
3. Čitateľský preukaz je neprenosný. Pre čitateľov starších ako 15 rokov platí len s občianskym preukazom, na základe ktorého bol vystavený. Službukonajúci pracovník má právo kedykoľvek si vyžiadať občiansky preukaz a overiť si totožnosť čitateľa.
4. Za zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá čitateľ. Stratu čitateľského preukazu je čitateľ povinný ihneď oznámiť MsK. Nový čitateľský preukaz sa vystavuje po uskutočnení Zápisu o strate čitateľského preukazu a po zaplatení pokuty.
5. Čitateľ je povinný bezodkladne oznámiť MsK zmenu mena, bydliska, zamestnávateľa, školy a vydanie nového občianskeho preukazu. Ak je MsK nútená tieto údaje zisťovať sama, čitateľ hradí príslušný sankčný poplatok.

Článok 4

Oprávnenia čitateľa na úkony v rámci výpožičných služieb vyplývajú zo statusu čitateľa. Status čitateľa sa prideľuje pri registrácií čitateľa a môže sa v priebehu trvania registrácie meniť.

Článok 5

1. Čitateľ má voľný prístup len do príslušného oddelenia požičovne.
2. Čitateľ je povinný pred vstupom do oddelenia odložiť si tašky a kabát. Vo všetkých priestoroch zachováva poriadok a ticho.
3. V priestoroch MsK nie je povolené fajčiť.
4. Ak čitateľ nedodržiava knižničný poriadok, môže byť dočasne alebo i trvale zbavený práva používať služby MsK. Tým nie je zbavený povinnosti nahradiť spôsobenú škodu. Právo používať služby MsK možno čitateľovi zrušiť i z hygienických dôvodov.
5. Pripomienky, podnety a návrhy k práci MsK možno podávať ústne alebo písomne.

Výpožičný poriadok

Článok 6

1. Dokumenty sa požičiavajú v súlade s poslaním MsK a s požiadavkou zabezpečovania ochrany knižničných zbierok. Dokumenty sa požičiavajú absenčne - mim priestory knižnice a prezenčne - v priestoroch knižnice.
2. Absenčne sa nepožičiavajú tieto druhy dokumentov:
a) posledné čísla periodík ( novín a časopisov ) a všetky zbierky zákonov
b) rozsiahle a drahé publikácie, netypické dokumenty
c) audiálne a audiovizuálne dokumenty ( gramoplatne, CD platne, audiokazety, videokazety a CD Romy )
d) dokumenty príručnej knižnice ( encyklopédie, slovníky )
e) dokumenty zapožičané prostredníctvom medziknižničných výpožičných služieb, pri ktorých požičiavajúca knižnica stanovila prezenčné požičiavanie ako podmienku. Tieto dokumenty sa čitateľom požičiavajú len v priestoroch knižnice.

Článok 7

1. Čitateľ si vyhľadá požadovaný dokument vo voľnom výbere kníh v oddelení požičovne a vo verejne prístupnom katalógu.
2. Čitateľovi sa požičiavajú dokumenty len po predložení čitateľského preukazu, prípadne občianskeho preukazu a úhrade sankčného poplatku. Čitatelia do 15 rokov, ktorý nepredložia čitateľský preukaz, si môžu požičať dokument len v sprievode zákonných zástupcov.
Požiadavky na noviny a časopisy, ktoré nie sú vo voľnom výbere a nachádzajú sa v sklade MsK, sa vybavujú podľa prevádzkových možností.
3. Prevzatie výpožičky čitateľ potvrdzuje svojím podpisom v evidenčnom liste .
4. Ak je dokument vypožičaný, môže si ho čitateľ rezervovať.
5. O vrátení rezervovaného dokumentu je čitateľ upovedomený písomne , prípadne telefonicky, pričom sa mu oznámi termín , do ktorého si môže rezervovaný dokument vyzdvihnúť. Ak rovnaký dokument žiada viac čitateľov , systém stanovuje poradie podľa dátumu rezervácie.
6. Pri požičiavaní niektorých dokumentov, pri požičiavaní cudzincom, ako aj občanom s trvalým bydliskom mimo okres Prievidza, môže MsK žiadať peňažnú zálohu. O prijatí peňažnej zálohy sa čitateľovi vystavuje potvrdenie , na základe ktorého sa mu po vrátení dokumentu záloha vráti.

Článok 8

1. Čitateľ môže mať súčasne vypožičaných najviac 10 zväzkov dokumentov.
2. Výpožičná lehota kníh je 31 dní , periodík a iných dokumentov 14 dní.
3. MsK môže i bez udania dôvodu stanoviť kratšiu výpožičnú lehotu, prípadne požadovať bezodkladné vrátenie dokumentu.
4. Čitateľ môže požiadať o predĺženie výpožičnej lehoty. Ak je dokument rezervovaný pre iného čitateľa, prípadne ak má čitateľ nejaké priestupky ( načas nevrátené výpožičky, nezaplatené upomienky a pod. ) predĺženie výpožičnej lehoty sa nepovolí.
5. Ak čitateľ nevráti vypožičaný dokument v stanovenej lehote, je povinný zaplatiť poplatok z oneskorenia, a to bez ohľadu na to, či bolo vrátenie dokumentu upomínané alebo nie. Proces upomínania sa realizuje automaticky prostredníctvom výpočtovej techniky: prvá, druhá, tretia a riaditeľská upomienka. MsK vydá čitateľovi o zaplatení poplatku za upomienku účtovný doklad.
6. Riaditeľská upomienka sa čitateľovi posiela doporučene, narátava sa za každú výpožičku osobitne.
7. Ak čitateľ nevráti dokument ani po riaditeľskej upomienke, MsK bude jeho vrátenie vymáhať prostredníctvom súdu. Ak čitateľ nevráti dokument do 15 dní od obdržania platobného rozkazu vystaveného príslušným súdom, MsK podá návrh na výkon súdneho rozhodnutia zrážkami zo mzdy vo výške požadovanej náhrady za stratený dokument. Pri súdnom vymáhaní výpožičiek hradí všetky náklady čitateľ.
8. Pri vrátení dokumentu čitateľ obdrží ako doklad podpis v čitateľskom preukaze.

Článok 9

Čitateľ je povinný :
1. Pri vypožičiavaní dokument prezrieť, všetky poškodenia vopred ohlásiť a overiť si ich zápis v čitateľskom preukaze. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené nedostatky a musí uhradiť náklady na opravu dokumentu rovnakým spôsobom ako pri jeho strate.
2. Vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal a skontrolovať vystavené potvrdenie o jeho vrátení v čitateľskom preukaze.
3. Čitateľ môže zapožičaný dokument vrátiť i poštou, musí ho však dôkladne zabaliť a poslať ako doporučenú alebo poistenú zásielku. Za dokument zodpovedá až do chvíle, kým ho prevezme MsK.

Článok 10

1. Čitateľ je povinný hlásiť MsK poškodenie alebo stratu zapožičaného dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka. MsK požaduje nahradenie škody týmito formami : pri strate alebo zničení dokumentu dodanie neporušeného výtlačku toho istého dokumentu v rovnakom vydaní a vo väzbe rovnakej kvality, prípadne ďaľšie vydanie toho istého titulu. Ak to nie je možné, požaduje sa finančná úhrada pri strate alebo zničení duplikátu dokumentu uhradenie poplatku za náklady vzniknuté pri zhotovení xeroxovej kópie a následnom knižničnom spracovaní pri každom spôsobe náhrady straty vypožičaného dokumentu čitateľ hradí i stanovený sankčný poplatok.
2. Pri poškodení dokumentu čitateľ nahradí príslušnú škodu podľa rozsahu poškodenia a výšky nákladov na jeho odstránenie.

Článok 11

1. Ak čitateľ potrebuje dokument, ktorý nie je vo fondoch MsK, môže požiadať o sprostredkovanie jeho výpožičky z inej knižnice v Slovenskej republike. MsK sprostredkuje výpožičku medziknižničnou výpožičnou službou ( MVS ) vo forme originálu alebo kópie.
2. Ak požadovaný dokument nie je vo fondoch žiadnej knižnice v Slovenskej republike, môže MsK na žiadosť čitateľa sprostredkovať jeho vypožičanie zo zahraničia medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou (MMVS ). MsK vykonáva túto činnosť podľa platných medzinárodných pravidiel.
3. MsK môže pre svojich čitateľov zapožičať dokumenty z fondov iných knižníc prostredníctvom MVS len vtedy, ak sama nie je vlastníkom požadovaných dokumentov.
4. Pri výpožičkách dokumentov prostredníctvom MVS a MMVS musí čitateľ dodržať výpožičné lehoty a všetky podmienky stanovené požičiavajúcou knižnicou. O prípadné predĺženie výpožičnej lehoty treba požiadať aspoň týždeň pred jej uplynutím.
5. Požiadaná knižnica v súlade s požiadavkami ochrany svojich fondov môže zaslať ako náhradu za výpožičku jeho kópiu s požiadavkou o jej uhradenie. V tomto prípade musí čitateľ zaplatiť účtovanú sumu.
6. Beletria a učebnice pre všetky stupne školského vzdelávania sa cez MVS požičiavajú len výnimočne. Za kópie článkov z periodík zhotovených na základe žiadanky MVS stanovuje žiadajúca knižnica poplatok, ktorý je čitateľ povinný uhradiť.

Poriadok v oddelení požičovne

Článok 12

1. Prístup do oddelenia požičovne, aj k prezenčnému štúdiu dokumentov ( knihy, časopisy, CD ROM ...), je povolený len po predložení platného čitateľského preukazu.
2. Návštevník MsK si musí pred vstupom odložiť kabát, klobúk, aktovku, nákupné a igelitové tašky a pod.
3. Čitateľ nesmie používať pracovné pomôcky, ktorými možno poškodiť knižničné fondy alebo inventár MsK.
4. Do priestorov MsK sa nesmú prinášať a konzumovať potraviny a nápoje.
5. Čitateľ musí v oddelení požičovne zachovávať ticho a nepoužívať prostriedky, ktoré ho narušujú. Používať mobilný telefón v priestoroch požičovne sa zakazuje. Čitateľ sa musí sa správať ohľaduplne k ostatným používateľom knižnice a rešpektovať pokyny jej pracovníkov.

Článok 13

1. Príručná knižnica slúži na prezenčné štúdium. Čitateľ má právo využívať: príručné fondy knižnice, ponuku novín a časopisov, dokumenty z knižničného fondu MsK. Požiadavky na noviny a časopisy, ktoré sa nachádzajú v sklade MsK, sa vybavujú podľa prevádzkových možností.
2. Návštevník knižnice je povinný pri príchode a odchode z knižnice predložiť pracovníkovi dokumenty prinesené na štúdium na kontrolu.
3. Do dokumentov z fondov knižnice sa nesmú robiť žiadne zásahy, ani ich akýmkoľvek spôsobom poškodzovať. V opačnom prípade musí čitateľ škodu nahradiť podľa článku 10 tohto knižničného poriadku.
4. Návrhy na doplnenie fondu MsK čitateľ môže predložiť pracovníkovi oddelenia.

Služby

Článok 14

V oddelení knižnično-informačných služieb MsK sa čitateľom MsK poskytujú tieto služby :
výpožičné služby, medziknižničné výpožičné služby ( národné i medzinárodné ), konzultačné služby, bibliograficko-informačné služby, rešeršné služby, reprografické - kopírovacie služby, informačná výchova čitateľov, prístup na Internet, skenovanie, laminovanie, opravy a väzba kníh.

Článok 15

1. Konzultačné služby sú zamerané na poskytovanie informácií o katalógoch, fondoch a službách MsK a o spôsobe ich využívania. Poskytujú sa každému novému čitateľovi MsK.
2. Odborné konzultácie sa poskytujú pri vyhľadávaní literatúry k diplomovým, seminárnym a iným druhom odborných prác.

Článok 16

1. Bibliograficko-informačné služby sú zamerané na poskytovanie odborných knihovníckych, bibliografických a faktografických informácií .
2. Na požiadanie sa bibliograficko-informačné služby poskytujú i písomne.

Článok 17

1. Rešeršné služby sa poskytujú zo všetkých vedných odborov. Rozsah a termín rešeršných služieb určuje MsK podľa svojich prevádzkových možností na základe osobnej dohody za finančnú úhradu.
2. Štúdijno-rozborová činnosť sa uskutočňuje na základe osobitnej dohody za finančnú úhradu.

Článok 18

1. Reprografické služby sa poskytujú pre vlastnú potrebu čitateľov z dokumentov vo fondoch MsK, prípadne z dokumentov zapožičaných cez MVS.
2. Za zhotovené kópie dokumentov sa účtuje stanovený poplatok.

Článok 19

MsK uskutočňuje na požiadanie informačnú výchovu pre materské, základné a stredné školy.

Článok 20

Služby Internetu sa poskytujú čitateľom po predložení platného čitateľského preukazu. Pozeranie www stránok propagujúcich fašizmus, násilie, xenofóbiu, pornografiu a pedofíliu je zakázané. Pri vyhľadávaní na Internete musia používatelia ovládať základné práce s počítačom a databázami. Služby Internetu sú pre čitateľov knižnice bezplatné, tlač, skenovanie, práca na počítači a použitie nosičov je spoplatnené podľa cenníka služieb.

Článok 21

Tento knižničný poriadok nadobúda platnosť 1.7.2000