www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

História knižnice


Mestská knižnica v Bojniciach

Korene obecnej knižnice siahajú k roku 1922, kedy spolu s ostatnými obcami v okrese Prievidza, ktorých bolo 75, aj v Bojniciach bola na základe zákona č. 430 z roku 1919 zriadená obecná knižnica.Prvými knihovníkmi boli učitelia : Helena Szomolányiová, Mária Michalková, Augustín Andris, Albína Spišiaková.

V okresnom archíve Prievidza, so sídlom v Bojniciach sa zachoval dokument, na ktorom je zoznam kníh z 30.11.1930, kedy mala knižnica 635 kníh.

Vývoj knižníc sa po roku 1937 uberal zložitou cestou z dôvodu zhoršenia politickej situácie. Od jari 1939 boli knižnice na Slovensku pod vplyvom Ministerstva školstva a Národnej osvety v Bratislave, ktorých úlohou bolo starať sa o "mravnú a kultúrnu úroveň národa". Vydávali sa pre knižnice zoznamy zakázaných a odporúčaných kníh. V okresnom archíve sa zachovali zoznamy kníh, ktoré sa na základe MŠANO vyradili z fondu knižnice.

Cez 2. svetovú vojnu bolo na Slovensku zničených 35% všetkých ľudových knižníc. Roky 1945-1947 boli rokmi obnovy zničených knižníc. O pôsobení knižnice v tomto období sa zatiaľ nepodarilo viac zistiť, ale bližšie sa o ďalšom účinkovaní knižnice môžme dozvedieť od samotných pracovníkov knižnice,z ktorých medzi nami mnohí doposiaľ žijú.

Pani Elena Poljaková bola knihovníčkou od roku 1953. Vtedy bola knižnica otvorená denne okrem pondelka od 16,00 do 20,00 hodiny, to znamená aj v nedeľu. Knižnica bola umiestnená na prízemí 1. obecného domu. V týchto priestoroch bola knižnica až do roku 1964.Pracovali tu aj pani Mária Púchyová, Elena Kotríková, Magdaléna Fuchsová, Vlastimila Luptovská, Mária Bencová. Od roku 1964 bola knihovníčkou p. Elena Sušeková, ktorá viedla knižnicu až do roku 1988. V tom období došlo k zmene otváracích hodín z pôvodných štyroch na šesť, neskôr na osem hodín. Vznikla pobočka v Dubnickej štvrti, ktorá však bola v roku 1992 zrušená.

Priestory knižnice boli nepostačujúce, uvažovalo sa o ich zväčšení. Za finančnej pomoci Ministerstva kultúry, Okresnej knižnice v Prievidzi, pod ktorú Bojnická knižnica organizačne aj metodicky patrila, ako aj poskytnutím historickej budovy, kultúrnej pamiatky mestom Bojnice sa uskutočnila rozsiahla desaťročná rekonštrukcia historického objektu na námestí.

Mestská knižnica v Bojniciach

25.7.1986 sa do zrekonštruovanej budovy knižnice presťahovala a je v nej doteraz. Na prízemí je umiestnené detské oddelenie knižnice a predajňa, dospelé oddelenie je na poschodí. V suteréne sa nachádza priestranná spoločenská miestnosť.

Knižnica sa počas vývoja stala profesionálnou knižnicou v sieti verejných knižníc s metodickou pôsobnosťou Okresnej knižnice v Prievidzi. V roku 1991 po delimitácií získala knižnica právnu subjektivitu. Od roku 1988 do 1.7. 2016 bola na čele knižnice Katarína Gabrišová. V rokoch 1990-1993 Renáta Šibalová, ktorá drží rekord v počte odpracovaných rokov v bojnickej knižnici, pretože tu bola zamestnaná od 8.7. 1974 do 30.9.2015. Na poslanecký návrh Mgr. Jozefa Barborku Mestská knižnica Bojnice, p.o.m. zanikla zlúčením s nástupníckou organizáciou Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m. od 1.7.2016 Uznesením MsZ v Bojniciach, konaného dňa 20.1.2016. V súčasnosti Mestská knižnica Bojnice funguje ako jeho organizačná zložka, teda bez právnej subjektivity. Od 1.7.2016 je vedúcou knižnice Lenka Šagátová. Od roku 2002 v predajni knižnice pracuje aj Monika Rusnáková. Od roku 2015 Mgr. Kristína Gabrišová.

Knižnica v roku 2017 oslávila 95 rokov svojej existencie a pri tejto príležitosrti uverejňovala sériu článkov z histórie knižnice.

Súčasní zamestnanci v budove knižnice-dnes už zamestnanci KC Bojnice, p.o.m.:
Lenka Šagátová, vedúca
Katarína Gabrišová, odborný knihovník
Mgr. Kristína Jankovská, knihovník

Monika Rusnáková, knihovník