www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Katalóg kníhPonúkame vám viacero spôsobov, ako sa môžete pohybovať v našom katalógu kníh na požičanie. Pokiaľ poznáte názov knihy, meno autora či iné údaje, najúčinnejším nástrojom na nájdenie knihy je vyhľadávanie. Môžete vyhľadávať aj podľa medzinárodného desatinného triedenia priamo na tejto stránke, alebo podľa kľúčových slov. Ak nemôžete nájsť hľadané slovo v kľúčových slovách, skúste, či nemáme jeho synonymum. Zaujímate sa o najnovšie prírastky kníh vo fonde knižnice? Vroku 2013 pribudli knihy od signatúry 32 076, v roku 2014 pribudli knihy od signatúry 32 486, v roku 2015 od signatúry 33073. V roku 2016 od signatúry 33582. V roku 2017 od signatúry 34 010. V roku 2018 od signatúry 35 000.V roku 2019 od signatúry 35 569.V roku 2020 od signatúry 35 845. V roku 2021 od signatúry 36 665. V roku 2022 majú prírastky signatúru od 37 349. V roku 2023 pribudli knihy od čísla 38 022.V roku 2024 knižnica zaznamenala knižné prírastky od čísla 38 370. Najnovšia kniha má číslo 38 474.
Mená autorov v katalógu sú podľa knihovníckeho popisu: priezvisko, (čiarka) meno. Ale stačí napísať len časť priezviska.
Niektoré duplikáty a multiplikáty z fondu knižnice je možné odkúpiť.


Medzinárodné desatinné triedenie:

0: všeobecnosti: encyklopédie, slovníky, bibliografie
1: filozofia, psychológia, logika, morálka
2: náboženstvo, ateizmus
3: spoločenské vedy : štatistika, politika, ekonómia, právo, verejná správa, vojenstvo, sociológia, výchova, národopis
5: matematika a prírodné vedy : astronómia, fyzika, chémia, mineralógia, geológia, meteorológia, paleontológia, biológia, botanika, zoológia
6: aplikované - úžitkové vedy : medicína, technika, poľnohospodárstvo, lesníctvo, poľovníctvo, domáce hospodárstvo, priemysel a remeslá, stavebníctvo
7: umenie, umelecký priemysel, fotografia, hudba, hry, šport
8: jazykoveda, krásna literatúra, literárna veda
9: zemepis, biografia, dejiny

všeobecnosti: encyklopédie, slovníky, bibliografie
veda
informácie
písmo
organizácia
kultúra
bibliografia
knihovníctvo-knihoveda
encyklopédie všeobecné
prejavy-kritiky-prednášky-články
ročenka
kalendáre
organizácie-združenia
galérie-múzeá
žurnalistika

filozofia, psychológia, logika, morálka
filozofia
estetika-krása
okultizmus
filozofické smery
psychológia
logika
morálka

náboženstvo, ateizmus
ateizmus
budúci život- večnosť
biblia
kresťanstvo
literatúra náboženská
kresťanská cirkev
kresťanské cirkvi
náboženstvá nekresťanské

spoločenské vedy : štatistika, politika, ekonómia, právo, verejná správa, vojenstvo, sociológia, výchova, národopis
komunizmus - klasici
komunizmus
sociológia
sociálne pomery
štatistika
politika
politika vnútorná
politika medzinárodná
strany politické
komunistiká strana
ekonomika
práca
financie
hospodárstvo
hospodárstvo medzinárodné
právo
právo štátne
právo trestné
právo občianske
verejná správa
vojenstvo
vojenské námorníctvo
sociálna starostlivosť
vzdelávanie-výchova-vyučovanie
školstvo-výchovný systém
školstvo
školstvo
školstvo
školstvo špeciálne
voľný čas, hobby
národopis-folkloristika
etiketa-spoločenské správanie
pionierske hnutie

matematika a prírodné vedy : astronómia, fyzika, chémia, mineralógia, geológia, meteorológia, paleontológia, biológia, botanika, zoológia
matematické a prírodné vedy všeobecne
príroda
matematika
teória čísel
algebra
geometria
počítače-programovanie
astronómia-astrofyzika
teoretická astronómia
slnečná sústava
hviezdy
vesmír-kozmológia
UFO
geodézia
kalendáre-chronológia
fyzika
mechanika
optika
elektrina
fyzikálna stavba hmoty
fyzika jadrová-atómová-molekurlárna
chémia
chémia teoretická
praktická laboratórna chémia
chémia anorganická
chémia organická
mineralógia
geológia
meteorológia-počasie-klimatológia
náuka o horninách-petrológia
hydrológia-voda všeobecne
paleontológia-náuka o skamenelinách
biologické vedy
antropológia
genetika, dedičnosť
cytológia, veda bunkách
mikrobiológia
botanika
zoológia
ekológia živočíchov
zoológia apliková
zoológia geografická
zoológia systematická
bezstavovce
cicavce
mäsožravce

aplikované - úžitkové vedy : medicína, technika, poľnohospodárstvo, lesníctvo, poľovníctvo, domáce hospodárstvo, priemysel a remeslá, stavebníctvo
vynálezy a objavy
medicína-lekárstvo
anatómia-ľudské telo
fyziológia
fyziológia pohlavných orgánov-gravidita
hygiena-zdravie-starostlivosť o zdravie
hygiena výživy
starostlivosť o telo
hygiena odpočinku-rekreácia a spánok
hygiena pohlavná
hygiena detí
hygiena staroby
zdravotníctvo verejné
úrazy
lekárnictvo-farmakológia
klinická medicína-patológia
gynekológia-pôrodníctvo
pôrodníctvo
medicína veterinárna
technika
strojárstvo
elektrotechnika
spaľovacie motory
baníctvo
technika vojenská
staviteľstvo inžinierske
dopravné cesty
staviteľstvo vodné
technika dopravných prostriedkov
pozemné vozidlá
plavidlá
stroje lietajúce
železničné dopravné prostriedky
vzdušné dopravné prostriedky
pôdohospodárstvo
lesníctvo
pôdoznalectvo
práce poľnohospodárske
hnojivá
choroby rastlín
výroba rastlinná
rastliny liečivé
ovocinárstvo
záhradkárstvo
pestovanie zeleniny
huby
rastliny okrasné
chov zvierat
kone
hovädzí dobytok
hydina
holuby
vtáky
psy
mačky
cicavce ostatné
zvieratá terárijné
včelárstvo
poľovníctvo
zvieratá akvarijné
hospodárstvo domáce
potraviny-jedlá
konzervovanie
potraviny-jedlá-príprava
nápoje
koreniny
prestieranie
byt-jednotlivé miestnosti
byt-vetranie, klimatizácia, sanitárne zariadenia
byt-zariaďovanie-predmety bytového zariadenia
kúpeľne
obliekanie
ošetrovanie tela-kozmetika
riadenie podnikov-organizácia obchodu
administratíva-korešpondencia
doprava-pošta
účty-účtovníctvo
financie
reklama-propagácia
priemysel chemický
priemysel farbív
odvetvia priemyslu a remesiel
zlatníctvo, šperkárstvo
priemysel textilný
priemysel kábelársky
priemysel makromolekulových látok
technická akustika
technické a remeselnícke práce (amatérske)
stavby-stavebníctvo

umenie, umelecký priemysel, fotografia, hudba, hry, šport
ochrana pamiatok
architektúra-staviteľstvo
sochárstvo-mincovníctvo
ručné práce
umelecké remeslá
maliarstvo
grafika
fotografia
hudba
zábava-hry-šport
filmy, filmové umenie
divadlo
spoločenská zábava
šach

jazykoveda, krásna literatúra, literárna veda
jazykoveda, filológia
pravopis
slovníky
slovník dvojjazyčný
angličtina
germánske jazyky
francúzština
románske a novolatinské jazyky
slovanské a baltské jazyky
dejiny literatúry
básne
dráma, dramatická tvorba
romány
psychologické romány
charakterové romány-realistické romány
dobrodružné romány
historické romány, vojnové romány, politické romány
horory
humoristické romány
historické romány-vojnové romány-politické romány
cestopisné
vedecko-fantastické romány
detektívne romány-kriminálne romány-thrillery
autobiografické romány-umelecké literárne biografie
fantastické romány
satirické romány
poviedky
rozprávky
eseje
listy
anekdoty-satira
publicistika
spomienkové zápisy- životopisy
aforizmy- výroky
súborné dielo jedného autora

zemepis, biografia, dejiny
archeológia
predhistória
vlastiveda
geografia, zemepis
cestovanie-cesty-cestopisy
biografie, životopisy
dejiny
dejiny staroveké
dejiny stredoveké a novoveké
dejiny Európy
dejiny európskych štátov a krajín
dejiny Československa
dejiny Slovenska
dejiny Ruska
dejiny Ázie
dejiny Afriky
dejiny Severnej Ameriky a Strednej Ameriky
dejiny Južnej Ameriky