www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

Služby

Mestská knižnica Bojnice poskytuje podľa zásad uvedených v knižničnom poriadku základné výpožičné a informačné služby bezplatne.

Výpožičné služby


Knižnica Bojnice - dospelé oddelenie služby • absenčné výpožičky beletrie a odbornej literatúry, periodík
• prezenčné výpožičky, sprístupňovanie literatúry z odbornej príručnej knižnice
• prezenčné sprístupňovanie najnovších novín a časopisov
• predlžovanie výpožičnej lehoty je možné aj telefonicky, prípadne e-mailom
• rezervovanie dokumentov

Podmienkou využívania výpožičných služieb je registrácia čitateľa a platný čitateľský preukaz. Dokumenty sa vypožičiavajú absenčne - mimo knižnicu aj prezenčne v priestoroch knižnice a letnej čitárne

Absenčné výpožičky

Knižnica Bojnice služby • kníh - výpožičná lehota je 1 mesiac
• jednotlivých čísel periodík - výpožičná lehota je 14 dní
K väčšine dokumentov majú čitatelia priamy prístup, len časť fondu je umiestnená v skladových priestoroch. Ako základný nástroj na vyhľadávanie literatúry slúži lístkový alebo elektronický katalóg.
Výpožičnú lehotu možno pred jej uplynutím dvakrát predĺžiť, a to osobnou návštevou v knižnici, telefonicky alebo e-mailom. Za prekročenie výpožičnej lehoty si knižnica nárokuje od čitateľa sankčné poplatky podľa platného Knižničného poriadku. Čitateľom, ktorí nevrátia literatúru, nebude knižnica do vyriešenia celej záležitosti poskytovať žiadne knižničné služby.

Prezenčné výpožičky

Knižnica umožňuje prezenčné vypožičivanie všetkých dokumentov z fondu knižnice. Sú to knihy, noviny, časopisy aj digitálne dokumenty. Detské aj dospelé oddelenie knižnice sú vybavené priestormi na čítanie a prezenčné štúdium dokumentov. V celej mestskej knižnici je používateľom k dispozícii 20 miest na čítanie a štúdium.

Informačné služby

Knižnica Bojnice služby reprezentujú najmä:
• konzultácie pri vyhľadávaní a výbere literatúry z fondov knižnice
• poskytovanie informácií o službách Mestskej knižnice v Bojniciach a knižnično- informačných službách iných knižníc
• regionálne, faktografické a bibliografické informácie
• faktografické informácie zo všetkých vedných odborov a spoločenského života

Iné služby

medziknižničná výpožičná služba (MVS) je využívaná čitateľmi knižnice v prípade, že sa dokument nenachádza vo fonde knižnice, je možné ho vypožičať z inj knižnice či už na  Slovensku alebo v zahraničí.
• V oboch oddeleniach knižnice je možnosť kopírovania z dokumentov mestskej knižnice. Kopírovanie z fondu knižnice ako aj ostatné služby podľa cenníka sa uskutočňuje v súlade s ustanoveniami Autorského zákona č. 383/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov. Kopírovacie služby sa poskytujú za úhradu. Knižnica Bojnice služby Kopírovanie mimo fondu knižnice ako aj ostatné služby:
laminovanie
faxovanie
skenovanie
použitie PC

sa uskutočňujú na základe činnosti knižnice podľa cenníka služieb.
informačná výchova používateľov, ako aj hodiny informačnej výchovy pre MŠ a ZŠ patria predovšetkým ku kolektívnym formám práce s čitateľom
kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia, exkurzie a prednášky o knižnici, výstavy a výstavky , vydávanie propagačných materiálov o knižnici pre čitateľov, ale aj návštevníkov Bojníc často patria ku sprievodným činnostiam kultúrnych podujatí.

Elektronické služby

Knižnica Bojnice služby Čitateľ má možnosť využívať nasledovné elektronické služby:
prístup na internet pre verejnosť:
• prehliadanie www stránok - internetu a elektronickej pošty
• počúvanie hudby z internetu

Pri používaní počítača a internetu nie je povolené:
• prezeranie webových stránok, ktoré propagujú násilie, rasovú neznášanlivosť, pornografiu a fašizmus
• sťahovanie veľkých súborov z internetu -hudba, video a pod.
• kopírovanie a distribuovanie časti operačného systému, aplikácií a programov nainštalovaných do počítačov knižnice
• premiestňovanie, preinštalovávanie a zasahovanie do vybavenia príslušenstva počítačov knižnice

Knižnica Bojnice služby

Výsledky svojej práce na počítači a vyhľadávania z internetu si čitateľ môže: vytlačiť na tlačiarni alebo uložiť na vlastný nosič podľa cenníka služieb
Elektronické zdroje Mestskej knižnice v Bojniciach -CD-ROMy, databázy:
• textový a tabuľkový editor, editor na tvorbu prezentácií:Open Office Writter, Open Office Calc, Open Office Impress

Prenájom priestorov

Knižnica Bojnice služby prenájmov

Prenájom nádvoria knižnice a spoločenskej miestnosti.
Prenájmy sa uskutočňujú na základe zmluvy o krátkodobom prenájme medzi záujemcom a KC Bojnice. Maximálny počet osôb v spoločenskej miestnosti je 45.
Ak sú požadované služby ozvučenia a osvetlenia, poplatky sú účtované podľa cenníka KC Bojnice.
Cenník je súčasťou príkazu riaditeľky KC Bojnice, p.o.m. zo dňa 8.8.2022 Je vydaný v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Jednotlivé prenájmy sa uskutočňujú na základe zmluvy o krátkodobom prenájme medzi záujemcom a KC Bojnice a sú pred uskutočnením prenájmu zverejňované na webe KC Bojnice.