www.mestskakniznicabojnice.sk
Pondelok, Utorok, Štvrtok 9-17 Streda, Piatok 10-18 Obed 12-12.30 h

O knižnici

Základné informácie


knižnica Bojnice-detske

Mestská knižnica Bojnice patrí v knižničnom systéme SR medzi verejné mestské knižnice s univerzálnym knižničným fondom.

Zriaďovateľom je Kultúrne centrum Bojnice. Knižnica sídli v juhovýchodnom rohu Hurbanovho námestia v pôvodne renesančnej budove-kultúrnej pamiatke.

Knižnica Bojnice napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných potrieb, podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj predovšetkým občanov mesta Bojnice. Knižnično-informačné služby poskytuje v zmysle Manifestu UNESCO o verejných knižniciach, na princípe rovnosti prístupu pre všetkých bez ohľadu na vek, rasu, náboženstvo, národnosť, jazyk alebo spoločenské postavenie.

Korene knižnice siahajú až k roku 1922.

Knižnica je v súčasnosti organizačnou zložkou kultúrneho centra, ktoré je jej zriaďovateľom.

Má tridsaťtisícový knižný fond. Ročne ju využíva približne 1000 používateľov, v roku 2014 bolo zaregistrovaných 785 čitateľov, z nich 508 dospelých. Vypožičali si 25 063 dokumentov, z toho 116 medziknižničnou výpožičnou službou z iných knižníc na Slovensku. Knižnica uskutočnila 118 podujatí pre 2 819 návštevníkov.

Knižnica sa skladá z dvoch oddelení: dospelé a oddelenie pre deti a mládež. Zamestnanci knižnice dokážu zabezpečiť hľadané informácie aj z externých zdrojov, pomôcť pri štúdiu i rekvalifikácii, poskytnúť všetky možnosti pre ušľachtilé využitie voľného času aj sprostredkovať prvé stretnutia najmenších s knihou.

Mestská knižnica v Bojniciach

Knižnica poskytuje predovšetkým knižnično-informačné služby. Od roku 1993 na základe živnostenského listu sa zaoberala aj podnikateľskou činnosťou: prenájmom priestorov, poskytovaním ubytovania, kopírovaním, laminovaním, faxovými, internetovými službami, väzbou kníh, službami súvisiacimi s databázami a spracovaním údajov na počítači. Uskutočňovala aj predaj kníh, školských, kancelárskych potrieb, hračiek a iného tovaru.

Na poslanecký návrh Mgr. Jozefa Barborku Mestská knižnica Bojnice, p.o.m. zanikla zlúčením s nástupníckou organizáciou Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m. od 1.7.2016 Uznesením MsZ v Bojniciach, konaného dňa 20.1.2016. V súčasnosti Mestská knižnica Bojnice funguje ako organizačná zložka, teda bez právnej subjektivity.